Стартират нови 4 схеми по ОП Развитие на човешките ресурси

Стартиращите нови схеми са четири. Общият им бюджет е 187 млн.лв. и по тях се предвижда да бъдат обхванати най-малко 83 000 безработни.
 

"Отново на работа" ще се реализира чрез наемане на безработни, които да се грижат за децата на семейства, в които и двамата родители са наети по трудово правоотношение. Предвижда се да бъде осигурена заетост на най-малко 8 000 безработни, преимуществено в предпенсионна възраст. Планираните средства са 64 млн.лв.

Схемата стартира от 25 юни, като периодът на реализация на операцията е до 2012 г.

Какво представлява?  
 
– Набиране на заявления от безработни лица за включване в проекта;
– Одобрение на безработните лица от страна на родителите, подали заявки;
– Обучение на безработните лица за детегледачи;
– Наемане на безработните лица, преминали обучението от Агенция по заетостта;
– Предоставяне на средства в размер на минималната работна заплата и дължимите вноски за сметка на работодателя по КТ и КСО на безработните лица за отглеждане на деца над 1 година до навършване на 3-годишна възраст, но за период не по-малък от девет месеца и не по-дълъг от 3 години.

Кой може да участва?    
Безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, с приоритет ще се насочват лица в предпенсионна възраст и лица освободени от системата на здравеопазването, образованието и социалната сфера.

"Адаптивност" е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която цели да съкрати масовите съкращения и напускането на работници и служители от предприятия, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. За период до 5 месеца тези лица ще бъдат включени в професионално обучение и ще получават стипендии в размер до 132 лв. на месец. Очаква се да бъдат обхванати 42 000 души, планираните средства са 72 млн.лв.

Схемата стартира от 25 юни, като периодът на реализация на операцията е до 2011 г.

Какво представлява?    
– Подбор на обучителни центрове за професионално обучение.
– Включване в обучение по част от професия или за придобиване на степен на професионалната квалификация на заети лица преминали на непълно работно време.
– Предоставяне на стипендии на лицата за всеки присъствен учебен ден в срок до 5 месеца в размер до 132 лв. месечно.

Кой може да участва?    
Лица от предприятия в секторите «Услуги» и «Индустрия» , за които е установено непълно работно време и не са ползвали възможността по реда на ПМС №44 от 19.02.2009г.  

"На път е процедура", насочена към хора, наети по трудов договор, които биха могли да получават средства за транспортни разходи за период до 1 година, когато работното им място е извън населеното място, в което са адресно регистрирани. Предвидените средства за тази схема са 25 млн.лв., хората, които ще обхване – най-малко 6000 души.

Схемата стартира на два етапа: първият в края на месец юни и вторият в края на месец юли. Периодът на реализация на операцията е до 2011 г.

Какво представлява?    
-Подготовка и провеждане на процедури за избор на транспортни фирми, които да осигуряват транспорт на лицата в края на месец юни;
-Набиране на заявления на наети лица по трудов договор в края на месец юли;
– Предоставяне на поименни месечни карти за транспорт на заети лица за не повече от една година в размер до 336 лева на месец.

Кой може да участва? 
   
Наети лица по трудов договор, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес, но на не повече от 80 км.

"Аз мога" ще даде възможност на поне 27 000 заети по трудов договор лица да се включат в курсове за професионална квалификация или повишаване на компетенциите. Планираните средства са в размер на 26 млн. лв.

Схемата стартира от 25 юни, като периодът на реализация на операцията е до 2011 г.

Какво представлява?    
-Набиране на заявления от заети лица за включване в обучение;
-Подбор на обучителни центрове за професионално обучение и предоставяне на ключови компетенции.
– Предоставяне на поименни ваучери на заети лица за включване в обучение по избор на стойност от 600 до 1500 лева.

Кой може да участва?    
Наети лица по трудово правоотношение, които ще подават Заявления в дирекции «Бюро по труда» по местоживеене.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни