Етикет: 2014 2020

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Краен срок за кандидатстване: 03.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Лом (още…)
Мярка 4.2. Инвестиции в преработващия сектор
Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Любимец и Ивайловград (още…)
ОП „Конкурентоспособност” през новия програмен период
Настоящият материал има за цел да запознае потенциалните бенефициенти с възможностите, които те ще има през програмен период – 2014-2020 г. по ОП „Конкурентоспособност”....
Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители
Краен срок за кандидатстване по мярка 6.1: 14.06.2018 г. Бюджет: 22 000 000 евро Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители...
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
Период за прием по мярка 4.1.: 26 октомври – 7 декември 2016 г. Бюджет: 237 млн. евро Подкрепата се предоставя на територията на цялата страна, за...
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Краен срок за прием на проекти: 16 май 2018 г., 17.30 часа Бюджет: 166 243 000 лева Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите...
Мярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за създаване
Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Ето защо се предвиждат мерки за залесяване с местни дървесни...
Мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
Краен срок за кандидатстване: 15.10.2018 г. 17:30 ч. Бюджет: 8 500 000 евро За най-сериозен рисков фактор при опазване на горите продължават да се смятат...
Мярка 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
Бюджет: 4 000 000 евро Навременното възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието....
Мярка 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми
Подпомагането по мярката включва смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от екосистемите...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни