иновативни фирми

Схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”

Срок за кандидатстване – 1-ва сесия – с краен срок за набиране на проекти 9 март, сесия 2 с краен срок 10 май, сесия 3 с краен срок 12 юли, сесия 4 до 13 септември и сесия 5 с краен срок за набиране на проеки 15 ноември 2011 г. Бюджет на схемата: 39 116 600 лева

Отворена за кандидатстване е схема за финансиране на иновации

От 30.12.2010 г. е отворена за кандидатстване схема BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“.

Отново се приемат проекти на стартиращи иновативни предприятия

На 20 юли 2009 г. Министерството на икономиката и енергетиката – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. и Междинното звено – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, обявяват продължаване на етапа по набиране на проектни предложения по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ без определен срок за кандидатстване: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“.