изплащане на финансовата помощ

Изисквания към поръчителите по авансово плащане по проекти по ПРСР

С изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по Програмата за развитие на селските райони, във връзка с авансовото плащане, се въведоха две основни промени. Първата е свързана с увеличение на сумата на авансовото плащане, чийто размер от 20% нараства на 50% от сумата на безвъзмездното финансиране. Втората промяна въвежда възможността сумата на авансовото плащане, освен с банкова гаранция, да бъде гарантирана, чрез договор за поръчителство.

Най-често срещани проблеми при изплащане на финансовата помощ по сключени договори по ПРСР

Най-често срещаните общи проблеми според сигналите, подадени от бенефициентите по ПРСР, са свързани със забавяне на плащанията по проектите. В тази връзка ДФЗ уведомява, че всички подадени в регионалните разплащателни агенции (РРА) заявки за плащане, съответно изпратени в централно управление на Разплащателната агенция – сектор „Оторизация на плащанията”, отдел „Прилагане на мерки за развитие на селските райони”, се обработват.