кредити за малки и средни предприятия

Кредити по Джереми (JEREMIE)

Инициативата „Джереми” („Съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия”) предлага на държавите-членки на ЕС възможността, да използват част от отпуснатите им структурни фондове на Европейския съюз за финансиране на малки и средни предприятия (МСП). Средствата по JEREMIE стигат до МСП, не чрез администрацията, а чрез финансови посредници – банки, гаранционни фондове, фондове за рискови капитали, които чрез различни финансови инструменти, сред които гаранции, съвместни гаранции и насрещни гаранции, капиталови гаранции, кредити, рисков капитал, съфинансиране за “бизнес-ангели”, подпомагат дейността на МСП. JEREMIE не отпуска безвъзмездна помощ на МСП.

Партньори

За да предложим пълен комплекс от услуги, необходими за подготовката и изпълнението на даден проект, ние си сътрудничим със следните компании, предлагащи специализирани услуги, в съответни области: МЕХАНДЖИЕВ АРХИТЕКТИ ЕООД Фирмата предоставя следните услуги: 1. Изследване и консултация: – За парцели: комплексна оценка на имота и анализ на възможностите за застрояване според действащите устройствени планове; – За съществуващи сгради: възможности за преустройство и смяна на предназначение; конструктивна стабилност и техническо състояние; архитектурно заснемане, уточняване на площи, възстановяване на строителни книжа; – В предварителна фаза при строителството изготвяне на идеен проект, концептуални предложения и визуализации; 2. Проектиране: – Във фаза градоустройство, изготвяне […]

Нов фонд по „Конкурентоспособност“ ще субсидира бизнеса и ще осигурява по-ниски лихви

Нов гаранционен фонд ще бъде структуриран по ОП „Конкурентоспособност“. От програмата ще се заделят 150 млн. евро за субсидиране на малки и средни предприятия.

Националният гаранционен фонд издаде гаранции за 50 млн. лв.

Със средствата ще се покрива до 50% от кредитния риск по заеми на малки и средни предприятия