кредитиране на проекти

Облекчени условия за кредитиране на проекти по ПРСР

Националният гаранционен фонд и 7 банки подписаха споразумение за осигуряване на гаранции (поемане на част от обезпеченията по кредитите)  на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони. Гаранциите се отнасят за 3 от най-привлекателните и ефективни мерки по програмата. Това са: 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства“, 122 – „Подобряване на икономическата стойност на горите“, и мярка 123 – „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“.

ДФ „Земеделие” одобри правилата за рефинансиране на проекти по програмата за селските райони

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще рефинансира търговските банки със свои средства за отпуснати инвестиционни кредити по одобрени проекти по Пограма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., за които има сключени договори за предоставяне на финансова помощ. Това предвижда утвърдената от Управителния съвет на Фонда вчера процедура, по която ще се прилага схемата за рефинансиране на проекти по ПРСР.