международни стандарти

Стартира схема „Покриване на международно признати стандарти“

На 1 юли 2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, обявяват открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти“.

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2010 г. по ОП Конкурентоспособност

Индикативната годишна работна програма има за цел да ориентира потенциалните кандидати, но окончателните условия по отделните схеми като дата на регистрация, годишен оборот, код по КИД 2008, развиване на дейност в определен регион и др., ще бъдат подробно разписани в Насоките за кандидатстване към всяка схема. 13-те схеми, които се предвижда да стартират през тази година, ще бъдат отваряни в следния график

Списък на одобрените проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти”

На 12 май 2009 г. Управляващият орган на Оперативна програма  „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” публикува списък на одобрените за финансиране проекти по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”.  

Списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти”

Публикуван е списъка на одобрените за финансиране проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти” по ОП „Конкурентоспособност“. От 291 подадени проектни предложения, 180 ще получат финансиране.