млекопроизводители

Млекопроизводители модернизират фермите си по мярка 121

По данни на МЗХ около 80000 млекопроизводители все още не са покрили хигиенните изисквания на европейския съюз и млякото им не отговаря на стандартите за качество на общността. Тези ферми попадат в т. нар. ІІ и ІІІ група и ако не бъдат модернизирани до края на 2011 г., то те няма да могат да продават мляко на преработвателите и на практика трябва да затворят.

Нова схема ще подпомага животновъдите за изграждане на търговски помещения и купуване на оборудване

Схемата за държавна помощ е предназначена за земеделски производители, които осъществяват директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход – собствено производство. Тя ще се прилага до 31 декември 2013 г.Фонд „Земеделие” ще възстановява 50% от извършените разходи по изграждането на помещения и купуване на оборудване. За отделните видове директни продажби са определени различни максимални разходи.