мярка 123

Облекчени условия за кредитиране на проекти по ПРСР

Националният гаранционен фонд и 7 банки подписаха споразумение за осигуряване на гаранции (поемане на част от обезпеченията по кредитите)  на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони. Гаранциите се отнасят за 3 от най-привлекателните и ефективни мерки по програмата. Това са: 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства“, 122 – „Подобряване на икономическата стойност на горите“, и мярка 123 – „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“.

Нови 513 млн. лв. по ПРСР ще бъдат пренасочени

Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони одобри прехвърлянето на 513 млн. лв. към три мерки от програмата – 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и 322 „Обновяване и развитие на населените места“.

Приключи предварителното класиране на проекти по мярка 123 от ПРСР

Процедура за ограничен бюджет ще бъде приложена за заявленията по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, подадени от 4 юни до 22 юни 2012 г. Това се налага, тъй като по постъпилите 246 предложения е заявена субсидия в размер на 225 865 206 лв., много по-голяма от определения бюджет за този прием от 68 453 000 лв. Проведената процедура по предварителен ранкинг е установила, че ресурсът е достатъчен за финансиране на 46 заявления, оценени от 90 до 35 точки. Тъй като средствата не достигат за всички проекти с 35 точки, ще бъдат обработени тези, приети до […]

Производството на енергия от биомаса става приоритет

Заявено е финансиране от над 185 млн. лв. по проекти по мярка 123

Общо 199 заявления са постъпили в областните дирекции на Фонд „Земеделие” през последния прием – от 15 август до 16 септември – по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти”.

Авансовите плащания по ПРСР ще се гарантират с поръчители

Кандидатите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. вече ще могат да кандидатстват за авансови плащания по проектите си само с поръчители. Това ще важи в случаите, когато не могат да осигурят до 110% банкова гаранция при искане за субсидия.

Стартира приемът по мярка 123

От 15 август до 16 септември ще се приемат проекти по мярка 123

От 15 август до 16 септември 2011 година ще се приемат заявления за подпомагане за всички допустими сектори по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти” от Програма за развитие на селските райони, съобщиха от земеделското ведомство.

В ДФЗ работят по строг график за одобрение на европроектите

За новата система на работа в институцията, говори в интервю за investor.bg новият ръководител на фонда Румен Порожанов.

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 май 2011 г.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“