мярка 123

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 30 септември 2010 г.

1834 са кандидатите с подадени проекти по Програмата за развитие на селските райони за прием 2010

Общо 1834 са кандидатите по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г. в периода на обявения за 2010 г. прием от 14 юни до 31 август 2010 г.  

810 проекта са приети по ПРСР в периода 14 юни – 18 юли

От възобновяването на приема на проекти по ПРСР на 14 юни до момента общо по всички отворени мерки на програмата са подадени 810 проекта.  

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 юли 2010 г.

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 15 септември 2010 г.

Удължава се срокът за прием на проекти по три от най- атрактивните мерки на ПРСР

Срокът за прием на проекти по три от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., които са сред най- атрактивните за кандидатите, ще бъде удължен до края на август. Това са мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”.  

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 12 април 2010 г.

Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикуваха справка за броя на приетите заявления по Програмата за развитие на селските райони, броя на сключените договори по различните мерки на програмата и размера на заявената субсидия по тях.

Кога ще бъдат оценени проектите по мярка 312 и мярка 123 на ПРСР?

Повече от година мина откакто мярка 123 и мярка 312 бяха отворени за кандидатстване и по тях бяха внесени първите проекти. Въпреки дългия срок, който неколконкратно надхвърля нормативно определените за оценка 3 месеца, до момента нито един проект, от подадените 787 проекта по мярка 312 и 138 проекта по мярка 123, не е оценен. Отговор на въпроса кога ще се случи това опитват да намерят от в-к Дневник в запитване до ДФЗ. Подробности, може да прочетете оттук: www.dnevnik.bg

ДФЗ ще изисква потвърждаване на офертите с изтекъл срок на валидност

На заседанието на Управителния съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, проведено на 18 март, в което са взели участие министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, зам.-министър Преслав Борисов, изп. директор на Фонда Калина Илиева и директорът на Дирекция „Развитие на селските райони”, която е Управляващ орган на Програмата, Демина Байрактарска, е решено, за всички проекти по мерки 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности”  с изтекъл срок на валидност на офертите, фондът да изиска потвърждението им от оферентите.

Увеличават бюджета на Програмата за развитие на селските райони с 36,83 млн. евро

На 15.12.2009 г. комитетът за развитие на селските райони към ЕК е одобрил отпускането на 33,15 млн. евро от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) във връзка с европейския план за икономическо възстановяване. Средствата, заедно с още 3.68 млн. евро от българския бюджет, ще бъдат прибавени към бюджета на ПРСР за 2009 и 2010 г.