мярка 311

Удължава се срокът за прием на проекти по три от най- атрактивните мерки на ПРСР

Срокът за прием на проекти по три от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., които са сред най- атрактивните за кандидатите, ще бъде удължен до края на август. Това са мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”.  

Одобрени са първите проекти за инвестиции във ВЕИ и селски туризъм по ПРСР

Първите 36 договора по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР бяха подписани и връчени днес (1 юни) от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева.

224 проекта за изграждане на централи за производство на енергия от ВЕИ за подадени по ПРСР

Това става ясно от доклад за производството на  електроенергия от ВЕИ през 2009 г. на Министерството на икономиката, публикуван в края на месец март тази година. В доклада се посочва, че по информация на Министерството на земеделието и храните, към настоящия момент са подадени 3 броя искания за финансиране по мярка 311 и 221 броя искания за финансиране по мярка 312, които са на етап оценка.

ДФЗ ще изисква потвърждаване на офертите с изтекъл срок на валидност

На заседанието на Управителния съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, проведено на 18 март, в което са взели участие министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, зам.-министър Преслав Борисов, изп. директор на Фонда Калина Илиева и директорът на Дирекция „Развитие на селските райони”, която е Управляващ орган на Програмата, Демина Байрактарска, е решено, за всички проекти по мерки 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности”  с изтекъл срок на валидност на офертите, фондът да изиска потвърждението им от оферентите.

Проекти за изменение и допълнение на наредбите по мярка 311 и мярка 312 по ПРСР

1. Увеличава се размерът на финансовото подпомагане с 10 % (от 70 % на 80 %) за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници. По-високият процент на субсидията ще се прилага за проекти, които са подадени за оценка след 03.08.2009 г.

Готвят се промени в наредбите за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони

Това става ясно от две презентации, публикувани в страницата на Министерството на земеделието и храните. Ето и по-важните промени, които се предвиждат:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ПО ПРСР КЪМ 21 септември 2009 г.

Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикуваха справка за броя на приетите заявления по различните мерки по ПРСР, размера на заявената субсидия по тях и оставащия бюджет по всяка мярка.

Стартира приемът на документи по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” по ПРСР

I. Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности. Мярката ще се прилага в 231 общини в селските райони.

Нови дати за старта на мерки 311 и 312

Обявеният за 1 октомври старт на мярка 311 и мярка 312 се отлага съответно за края на тази и началото на следващата година. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” е 01.12.2008г. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” е 01.01.2009 г.