мярка 6.4

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.345

Период за прием на проекти: 02.01 – 02.03.2020 г., 17:30 ч. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Главиница и Ситово

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Период за прием на проекти: 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на територия на община Тунджа

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.277

Период за прием на проекти: 15.10.2019 – 03.02.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Ябланица и Правец

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на територия на община Бяла Слатина

Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности – BG06RDNP001-19.173

Краен срок за кандидатстване: 28.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Любимец и Ивайловград Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

Актуални приеми по Програмата за развитие на селските райони

Земеделски стопани, преработватели на земеделска продукция и микрофирми от сектора на производството, услугите и туризма, развиващи дейност в няколко селски общини, могат да кандидатстват по мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4 по ПРСР. Графикът за прием е както следва:

Резултати от предварителната оценка по мярка 6.4. по ПРСР

Приключи и вторият етап от предварителното класиране на проектните предложения в направленията услуги и производство по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г..

Отворена за кандидатстване е мярка 6.4 по ПРСР

В срок до 7 декември тази година се подават проекти по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.. В този прием НЯМА да се разглеждат проекти за селски туризъм. За подобни предложения ще бъде организиран отделен прием, за който все още не е определена дата. Повече информация за мярка 6.4. може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

Публикуван за второ обсъждане е проект на условия за кандидатстване по мярка 6.4 по ПРСР

Публикувани за второ обществено обсъждане са условията за кандидатстване и придружителните документи по мярка 6.4 по ПРСР. Всеки, който желае, след като се запознае с текстовете на документите, може да изпрати свое аргументирано предложение за промяна в срок до 19.08.2018 г. на имейл адрес rdd@mzh.government.bg В документите са отразени част от предложенията за промяна, които от „Евро програми“ ЕООД направихме по повод на първото обществено обсъждане. В следващия линк, сме публикували имейла с предложенията, които не са отразени, поради което отново ги изпратихме до управляващия орган на програмата. Предложение за промяна във връзка с второ обществено обсъждане на условията за […]