обучения

Списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Обучение за заети лица“

От „Министерството на труда и социалната политика“ публикуваха резултатите от оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“. Одобрени за финансиране са 378 проекта, от които: По компонент 1 – 14 проекта По компонент 2 – 364 проекта Отхвърлените проекти след извършената техническа оценка са 72. По-рано, на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, отпаднаха 22 проекта. Ние от „Евро програми“ ЕООД сме удоволетворени, че за клиентите, които ни се довериха за подготовката на проекти по схема „Обучение на заети лица“, оценката приключи успешно. Предстои следващия етап от работата – изпълнението на проектите, по време на който […]

Списък на проектите, които отпадат от оценка по схема „Обучение за заети лица“

Днес бе публикуван списък на проектите, които са предложени за отхвърляне на етап „оценка на административното съответствие и допустимостта“ по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“. Прегледът на основанията, поради които отпадат проектите показва, че основната част от канидатите са отхвърлени, поради липса на финансова стабилност. Проверката за финансова стабилност бе една от първите стъпки, които извършихме в рамките на първоначалната консултация с нашите клиенти, изразили интерес към програмата. Проверката се извършва на база данни от „Баланса“ и „Отчета за приходите и разходите“ на клиента и се изчислява чрез конкретна формула. Резултатът показва дали кандидатът отговаря на критериите за финансова […]

Подават се проекти по схема „Специфични обучения“

До 3000 лева за обучението на едно лице могат да получат канидатите по схема BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“. Допустими кандидати са работодатели, развиващи своята основна или допълнителна дейност в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. С парите по програмата работодателите могат да обучат собствени служители и/или безработни лица. Средствата се отпускат за провеждане на специфични за предприятията и работните места обучения, както и за специализирани чуждоезикови обучения. Формите на обучение могат да са дистанционна, смесена и присъствена. Крайният срок за прием на проекти е 31 октомври. По-подробна информация за […]

Схема НОВО РАБОТНО МЯСТО – какво е важно да знаете

Отворена е процедура за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР).  Процедурата финансира проекти, които създават предпоставки за устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, чрез осигуряване на заетост и, по преценка на работодателя, обучение.

Стартира схема „Аз мога повече“

От 15.08.2011 г. до 30 септември 2011 г. включително в Дирекциите Бюра по труда от цялата страна ще се приемат заявления от лица, желаещи да се включат в схема BG051PO001-2.1.14 – “Аз мога повече” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Без крайни срокове за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси” от догодина

Това ще важи за кандидатстването по схемите за обучение на персонала.