оп конкурентноспособност

Без излишни документи при кандидатстване по ОП Конкурентоспособност

1. Премахват се изискванията за представяне на документи на етап кандидатстване за удостоверяване на обстоятелствата, достъпни в търговския регистър.

Отново се приемат проекти на стартиращи иновативни предприятия

На 20 юли 2009 г. Министерството на икономиката и енергетиката – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. и Междинното звено – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, обявяват продължаване на етапа по набиране на проектни предложения по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ без определен срок за кандидатстване: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“.

Информация относно условията за финансиране по ОП Конкурентоспособност

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" публикува „Информация относно условията за финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  

Нови 131 проекти са одобрени по ОП Конкурентоспособност

Одобрени за финансиране са 131 проекта по схема "Технологична модернизация в предприятията" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.