оперативна програма конкурентноспособност

Вече се предлагат кредити при по-ниски лихви по JEREMIE

Кредити при преференциални лихви, осигурени от фонда JEREMIE, ще се предлагат от началото на тази година от 4 банки – Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Societe Generale Експресбанк и Алианц банк. Споразуменията с четирите банки са подписани на 21 декември 2012 г., поради което, към момента, само една от банките – Прокредит Банк, е успяла да подготви конкретните условия по новия си кредитен продукт и да го предложи на клиентите си, като информацията е налична в сайта на банката.

Прекратява се приемът по схемата за клъстери

Договарящият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 прекратява приема на проекти по схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, считано от 28 декември 2012 г. Всички проектни предложения, подадени до 28.12.2012 г. включително, ще бъдат разгледани и оценени.

Много нови проекти от списъците с резервите ще бъдат финансирани по ОП Конкурентоспособност

Това ще бъде възможно в резултат на решение, взето от Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” от 04.07.2012 г., според което: 1. Комитетът за набюдение на ОП „Конкурентоспособност” оправомощава Управляващия орган, съгласно наличните средства по съответната приоритетна ос на оперативната програма и съгласно качеството на постъпилите проектни предложения преминали успешно всички етапи на оценка, за които не е достигнало финансиране, да увеличава бюджета на процедурите обявени в периода 2011 – 2013 г., включително и с над 50%, както и да сключва допълнителни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и тези действия следва да се третират като допустимо изменение […]

Удължава се срокът за изпълнение на проекти по схемата за стандарти и ERP

На 04.07.2012 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” е взел решение: 1. На бенефициентите по сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”, на индивидуален принцип и при обоснована необходимост, да бъде предоставена възможност за удължаване до 6 месеца на срока за изпълнение на дейностите. Останалите решения, които Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” е взел на същата дата са: 2. На бенефициентите по сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни […]

Съобщение във връзка със схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Във връзка със схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, МИЕТ уведомява одобрените за финансиране кандидати, че изисканите и предоставени от тях документи, изискуеми при сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схемата, са в процес на разглеждане от екипа по договаряне.

Списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по схема „Инвестиции в зелена индустрия“

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия“.

Списък на проектите, отпаднали на етап административна оценка по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Списък

Какво да очакваме през тази година от ОП Конкурентноспособност

Акценти от интервюто на новия зам. мистърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова, пред в-к Капитал

Информационни дни по отворените за кандидатстване схеми по ОП „Конкурентноспособност“

От 01.12.2011 г. до 05.12.2011 г. в градовете Плевен, Варна, Велико Търново, Пловдив и София, ще се проведат информационни дни по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните схеми:

Отворена за кандидатстване е схема „Инвестиции в „зелена индустрия”

От 17.11.2011 г. до 15.02.2012 г. големите предприятия могат да кандидатстват по схема BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”.