оперативна програма развитие на човешките ресурси

Обучения за заети лица

Срок за кандидатстване: 15.08.2017 г. , 17.30 ч. Бюджет: 50 млн. лв. В рамките на схемата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Целта е да се подобрят уменията на заетите съобразно с актуалните нужди на бизнеса, да се повиши производителността на труда им и да се създадат условия за устойчивата им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Схема НОВО РАБОТНО МЯСТО – какво е важно да знаете

Отворена е процедура за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР).  Процедурата финансира проекти, които създават предпоставки за устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, чрез осигуряване на заетост и, по преценка на работодателя, обучение.

Безплатни обучения по схема АДАПТИВНОСТ за работещи на непълно работно време

„Адаптивност“ е схема в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). По нея могат да кандидатстват наетите в предприятията от секторите Услуги и Индустрия, които са преминали към непълно работно време*.  Бюджетът на схемата е 90 млн. лева като се очаква до 2012 г. 42 хиляди души от цялата страна да се  преквалифицират или повишат квалификацията си по нея.

Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3

Срок за кандидатстване: 31.05.2012 г. Кой може да кандидатства с проекти? Бенефициенти по схемата са работодатели, които могат да участват самостоятелно или в партньорство. Какви дейности могат да се финансират? I. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети; II. Обучение за придобиване на ключови компетенции, които са: 1. Общуване на роден език 2. Общуване на чужди езици

Схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Краен срок за представяне на проектните предложения: 1 октомври, 2007 г. Цели на програмата • Да се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. • Да се подобри адаптивността на заетите лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието. Кой може да кандидатства с проекти? • Образователни институции; • Обучаващи институции/ организации; • Работодатели; • Социално-икономически партньори.

Развитие на човешките ресурси

Представената информация е на база проект на документа По производителност на труда България е на едно от последните места в ЕС. Сред факторите, които допринасят за ниската производителност на труда са липсата на адекватни познания по информационни и комуникации технологии и чужди езици на заетите, ниските разходи на предприятията за продължаващо професионално обучение. Лошите условия на труд и остарялото оборудване също са сред основните фактори, влияещи на производителността. За справяне с описаните проблеми по програма „Развитие на човешките ресурси” са предвидени средства за финансиране на фирмите в следните направления:

Стартира нов прием на документи по проект „Аз мога повече”

От  15 октомври 2012 г., във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по схема „Аз мога повече” Благодарение на увеличението на бюджета с 50 млн. лв.  ще могат още   50-60 хиляди души да се включат в обучение по професионална квалификация, дигитални компетентности и обучения по чужд език. За първите осем месеца от реализацията на проекта, близо 48 хиляди лица бяха включени в обучение, от които успешно вече са завършили повече от   30 хиляди души. Документите за участие по програмата са актуализирани и са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта. Всяко лице, което работи на трудов […]

239 фирми са одобрени за финансиране по схема „Безопасен труд“

Списък на проектните предложения одобрени за финансиране по процедура BG051PO001-2.3.02 – “Безопасен труд”

Информационни дни по две схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Утре, 24 януари 2012 г., от 10.00 ч. в зала „Опал” на хотел „Дедеман Принцес София”, министърът на труда и социалната политика ще открие информационна кампания по две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на обща стойност 70 млн. лв. Това са схемите „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 3” и „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. График за провеждането на информационните дни е публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта и може да бъде изтеглен от тук. В рамките на схема „Квалификационни услуги и обучение на заети […]

Стартира схема „Аз мога повече“

От 15.08.2011 г. до 30 септември 2011 г. включително в Дирекциите Бюра по труда от цялата страна ще се приемат заявления от лица, желаещи да се включат в схема BG051PO001-2.1.14 – “Аз мога повече” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.