ОПИК

Отворена за кандидатстване е схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Допустими за финансиране са средни предприятия с оборот за 2019 година поне 1 млн. лева. Безвъзмездната помощ е в размер на 5% от оборота за 2019 година на фирмата-кандидат, но не по-малко от 30 хил. и не повече от 150 хил. лева. Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, в това число: – Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги; – Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); – Разходи […]

По-голям брой средни предприятия могат да получат безвъзмeздна помощ за справяне с последиците от COVID

Това става ясно от публикувания втори проект на Условия за кандидатстване по схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът подлежи на обществено обсъждане до 29.06.2020 г., след което, схемата ще бъде отворена за кандидатстване. В Условията за кандидатстване (УК) са направени следните промени: – Разширен е кръгът на фирмите, които могат да кандидатстват – проекти могат да подават средни предприятия с минимум 1 млн. лева оборот. В предишните условия границата беше 3 млн. лева. – Увеличен е бюджетът на процедурата – от 156 млн. лева на 200 млн. лева. –  Безвъзмездната помощ става […]

Финансиране до 100 хил. лева за средни предприятия за справяне с последиците от епидемията

100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 1% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат, но не по-малко от 30 хил. и не повече от 100 хил. лева могат да получат средни предприятия по схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Кандидатите трябва да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и да имат нетни приходи от продажби за 2019 г. поне 3 млн. лева. Те трябва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния […]

Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ е отворена за кандидатстване

Крайният срок за подаване на проекти е 30.04.2020 г. Изпълнението на проектите, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 349 800 лева. Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности, свързани с: А) „Инвестиции“ (задължителна) – Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на […]

Само за иновативни фирми

Предстои отварянето на схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Поради големия интерес към нея, включително от кандидати, чиито инвестиционни намерения не отговарят на фокуса на финансиращата програма, с тази статия, ще се опитаме да внесем яснота към какви проекти и фирми е насочена схемата.

Предприятия от още три селски общини кандидатстват за технологична модернизация по ОПИК

За 90% безвъзмездно финансиране в размер до 352 049,40 лева мога да кандидатстват малките и средни предприятия от общините Бяла Слатина, Червен бряг и Искър по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК. Кандидатите трябва да са действащи фирми в сферата на производството, информационните технологии, медиите. Средствата могат да се използват за закупуване на машини и оборудване, внедряване на ИКТ системи за управление на бизнеса, въвеждане на ISO, оценка на съответствие на продукти и получаване на СЕ маркировка. Подробните условия и срокове за кандидатстване може да видите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

Близо 3 млн. лева безвъзмездно финансиране за фирми от общините Червен бряг и Искър

Средствата са осигурени от мярка 6.4 по ПРСР и от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 977 900 лева по мярка 6.4 по Програмата за развитие на селските райони По мярката могат да кандидатстват действащи или новосъздадени микрофирми (с персонал не повече от 9 човека), развиващи дейност в сферата на производството, услугите и занаятите. Един кандидат може да получи до 146 685 лева за реализиране на инвестиции в машини, оборудване, строителство и ремонти. Подробните условия и срокове за кандидатстване може да видите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ 1 955 800 лева от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) Финансирането по ОПИК е […]

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.058

Краен срок за кандидатстване: 20.02.2020 г., 17.00 часа Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.058 трябва да се изпълняват на територията на община Червен бряг или община Искър

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.062

Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г., 17.30 часа Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.062 трябва да се изпълняват на територията на община Бяла слатина

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.022

Краен срок за кандидатстване: 20.01.2020 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.022 трябва да се изпълняват на територията на общините Белене и Никопол