ОПИК

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Период за прием на проекти: 21.12.2020 г. – 20.01.2021 Бюджет по схемата: 156 млн. лева

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: Октомври 2020 г. Бюджет по схемата: 10 млн. лева

Предстоят нови процедури, подпомагащи бизнеса след COVID

В рамките на ОПИК са планирани нови четири процедури за подкрепа на бизнеса за преодоляване на последствията от разпространението на пандемията COVID-19. До края на Септември се очаква да бъдат обявени процедурите: ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19 До края на годината се очаква и стартът на процедурите ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ ЦИФРОВИ И ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: 22.02 – 15.03.2021 г. Бюджет по схемата: 78 млн. лева

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Период за прием: 3 май – 23 май 2022 Бюджет на процедурата: 136 226 120 лева

Отворена за кандидатстване е схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Допустими за финансиране са средни предприятия с оборот за 2019 година поне 1 млн. лева. Безвъзмездната помощ е в размер на 5% от оборота за 2019 година на фирмата-кандидат, но не по-малко от 30 хил. и не повече от 150 хил. лева. Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, в това число: – Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги; – Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); – Разходи […]

По-голям брой средни предприятия могат да получат безвъзмeздна помощ за справяне с последиците от COVID

Това става ясно от публикувания втори проект на Условия за кандидатстване по схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът подлежи на обществено обсъждане до 29.06.2020 г., след което, схемата ще бъде отворена за кандидатстване. В Условията за кандидатстване (УК) са направени следните промени: – Разширен е кръгът на фирмите, които могат да кандидатстват – проекти могат да подават средни предприятия с минимум 1 млн. лева оборот. В предишните условия границата беше 3 млн. лева. – Увеличен е бюджетът на процедурата – от 156 млн. лева на 200 млн. лева. –  Безвъзмездната помощ става […]

Финансиране до 100 хил. лева за средни предприятия за справяне с последиците от епидемията

100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 1% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат, но не по-малко от 30 хил. и не повече от 100 хил. лева могат да получат средни предприятия по схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Кандидатите трябва да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и да имат нетни приходи от продажби за 2019 г. поне 3 млн. лева. Те трябва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния […]

Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ е отворена за кандидатстване

Крайният срок за подаване на проекти е 30.04.2020 г. Изпълнението на проектите, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 349 800 лева. Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности, свързани с: А) „Инвестиции“ (задължителна) – Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на […]

Само за иновативни фирми

Предстои отварянето на схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Поради големия интерес към нея, включително от кандидати, чиито инвестиционни намерения не отговарят на фокуса на финансиращата програма, с тази статия, ще се опитаме да внесем яснота към какви проекти и фирми е насочена схемата.