ОПИК

Предприятия от още три селски общини кандидатстват за технологична модернизация по ОПИК

За 90% безвъзмездно финансиране в размер до 352 049,40 лева мога да кандидатстват малките и средни предприятия от общините Бяла Слатина, Червен бряг и Искър по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК. Кандидатите трябва да са действащи фирми в сферата на производството, информационните технологии, медиите. Средствата могат да се използват за закупуване на машини и оборудване, внедряване на ИКТ системи за управление на бизнеса, въвеждане на ISO, оценка на съответствие на продукти и получаване на СЕ маркировка. Подробните условия и срокове за кандидатстване може да видите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

Близо 3 млн. лева безвъзмездно финансиране за фирми от общините Червен бряг и Искър

Средствата са осигурени от мярка 6.4 по ПРСР и от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 977 900 лева по мярка 6.4 по Програмата за развитие на селските райони По мярката могат да кандидатстват действащи или новосъздадени микрофирми (с персонал не повече от 9 човека), развиващи дейност в сферата на производството, услугите и занаятите. Един кандидат може да получи до 146 685 лева за реализиране на инвестиции в машини, оборудване, строителство и ремонти. Подробните условия и срокове за кандидатстване може да видите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ 1 955 800 лева от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) Финансирането по ОПИК е […]

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.058

Краен срок за кандидатстване: 20.02.2020 г., 17.00 часа Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.058 трябва да се изпълняват на територията на община Червен бряг или община Искър

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.062

Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г., 17.30 часа Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.062 трябва да се изпълняват на територията на община Бяла слатина

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.022

Краен срок за кандидатстване: 20.01.2020 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.022 трябва да се изпълняват на територията на общините Белене и Никопол

Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП – BG16RFOP002-2.066

Период за прием на проекти: 03.02 – 29.05.2020 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.066 трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Резултати от оценката по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Приключи оценката на проектите по схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацит в МСП“. От включените в оценка общо 1532 броя проектни предложения, предложените за финансиране са 340, за чието изпълнение ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 143 285 085,82 лева. 1047 проекта успешно са преминали оценката, но остават в списъците с резервни предложения, за които не достига финансов ресурс. Отчитайки факта, че много качествени предложения са останали без финансиране, от Министерството на икономиката търсят възможности да осигурят допълнителен бюджет, с който да бъдат подпомогнати поне част от проектите в резервните списъци. Списък на предложените за финансиране проектни […]

Публикуван е проект на условия за кандидатстване по схемата за внедряване на иновации

В документа е посочено, че по схема „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ могат да кандидатстват както малки и средни, така и големи предприятия. От кандидатите се изисква да имат поне 3 приключени финансови години – 2016, 2017 и 2018. В рамките на проекта трябва да се внедрява иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица. Проектите трябва да попадат в обхвата на някоя от приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация: ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Ще […]

Капацитет за растежа на МСП – BG16RFOP002-2.035

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.035 трябва да се изпълняват на територията на община Поморие

Повишаване на конкурентоспособността на МСП, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности – BG16RFOP002-2.036

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.036 трябва да се изпълняват на територията на община Ардино или община Джебел