ОПИК

Еврофинансиране за внедряване на ресурсно-ефективни технологии

Микро, малки и средни предприятия от производствения сектор на икономиката, с поне три приключени финансови години, могат да кандидатстват за финансиране на свои проекти за внедряването на нови технологии и процеси, водещи до повишаване на ресурсната ефективност и опазване на околната среда. Крайният срок за кандидатстване е 23 април 2018 Одобрените кандидати могат да получат безвъзмедна помощ до 70% от сумата на проекта. Средствата се отпускат по схема BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, по ОПИК. Подробна информация за условията за кандидатстване, може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

Управление на проект

Защо е важно? Одобрението на един проект и сключването на договор за неговото финансиране е само половината от пътя до крайната му реализация. За да усвои на практика пълния размер на одобрената финансова помощ, бенефициентът трябва да гарантира прозрачното разходване на средствата по проекта, коректното изпълнение на планираните дейности и постигане на заложените индикатори. За целта финансиращите институции са разработили детайлни правила и процедури, които трябва да бъдат спазвани при изпълнение на проектите и отчитане на разходите по тях. Тези правила и процедури са свързани с: – реда за избор на доставчиците и изпълнителите по проекта; – реда за отчитане […]

Отпускат още 154 млн. лева за подобряване на енергийната ефективност в предприятията

Със 154 115 400,60 лева е увеличен бюджетът на схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.. Допълнителните средства ще позволят да бъдат финансирани всички проекти на „микро“ и „малки“ предприятия, получили 77 и повече точки, както и проектите, подадени от кандидати „средни“ предприятия, получили 76 и повече точки.

Близо 68 млн. лева е бюджетът по схема „Насърчаване на предприемачеството“

Схема „Насърчаване на предприемачеството“ е в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и предстои да бъде отворена за прием на документи този или следващия месец. По нея могат да кандидатстват създадени през последните 2 години фирми, развиващи дейност в определени, приоритетни сектори на икономиката. Програмата има за цел да подпомогне предприемачите като финансира разработването, производството и реализирането на пазара на техните продукти. Допустими за финансиране са разходи за заплати, материали и консумативи, машини и оборудване, участия в изложения. Финансовата помощ покрива на 90% разходите по проекта, като максималната сума, която може да се усвои по един проект е 391 […]

Още 11 млн. лева за проекти за стартъпи

С 11 416 186.25 лв. е увеличен бюджетът по схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. С допълнителните средства ще бъдат финансирани още 31 проектни предложения, включени в резервен списък с проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране и са получили 80 точки и повече. В момента тече прием на проекти за разработване на иновации от действащи предприятия. Информация за реда и условията за канидидатстване може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

Резултати от оценката по схема „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“

Приключи оценката на подадените проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”. От разгледаните общо 927 проекта, предложени за финансиране са 239 кандидати, на които ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 172 542 023.95 лева. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Нов прием на проекти за иновации

Oт 28 юни до 26 септември тази година ще се приемат проекти по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК Схемата ще финансира проекти за разработване на иновации в следните приоритетни области: • мехатроника и чисти технологии; • ИКТ и информатика; • индустрия за здравословен живот и биотехнологии; • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Проекти могат да подават микро, малки, средни и големи предприятия с поне 3 приключени финансови години (2016,2015 и 2014). Предприятията могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с научна организация. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 68 454 050 […]

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Период за прием на проекти: 17.12.2018 – 21.05.2019 г. Бюджет: 146 687 250 лева

Допълнителни 10 000 000 евро ще бъдат отпуснати за внедряване на иновации

На предстоящото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъде обсъдено решение за увеличаване на бюджета по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с 10 млн. евро. С тези допълнителни средства ще се финансират още 35 проекта на фирми от категорията „микро и малки предприятия“, които към момента са включени в резервния списък с проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране. Междувременно се подготвя обявяването на схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Повече за нея може да прочетете в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

125 проекта отпадат от оценка по схемата за енергийна ефективност в МСП

Министерството на икономиката публикува списък на проектите, подадени по схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, които отпадат на етап на административна оценка. Списъка може да изтеглите от тук.