ОПИК

125 проекта отпадат от оценка по схемата за енергийна ефективност в МСП

Министерството на икономиката публикува списък на проектите, подадени по схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, които отпадат на етап на административна оценка. Списъка може да изтеглите от тук.

Проект на условия за кандидатстване по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Министерството на икономиката публикува проект на Условия за кандидатстване по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“. От документа става ясно, че схемата ще финансира проекти свързани с дейности и разходи за разработване на иновативни стоки или улуги или производствени процеси в областите „мехатроника и чисти технологии“, „ИКТ и информатика“, „индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, „нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. Проекти могат да подават микро, малки, средни и големи предприятия с поне 3 приключени финансови години. Предприятията могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с научна организация. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 68 454 050 […]

Резултати от оценката по схемата за стартъпи

Министерството на икономиката публикува списък на проектите одобрени за финансиране по схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. От общо 844 разгледани проекта, одобрени за финансиране са 52, като за тях е предвидена безвъзмездна финансова помощ в размер на 19 446 155.33 лева. Преминали оценката, но с недостатъчно на брой точки, са 458 проекта. Те остават в резервния списък. 334 проекта, отпаднаха още на етап оценка на административното съответствие. Превид изключително големия интерес по процедурата от страна на новосъздадените иновативни предприятия, ще бъде обсъдено увеличение на първоначално одобрения бюджет по процедурата. Списък на предложените за финансиране проектни […]

Информационни дни по схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК

В периода от 16 до 23 февруари 2017 г. Министерството на икономиката, провежда информационна кампания за представяне на схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график: Варна – 16 февруари 2017 г. (четвъртък), в зала на хотел „Черно море“ – 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) Велико Търново – 17 февруари 2017 г. (петък), в залата на Община Велико Търново от: – 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) Стара Загора – 21 февруари 2017 г. (вторник), в залата […]

Резултати от оценката по схема Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Министерството на икономиката публикува списък на проектите одобрени за финансиране по схема BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”.

Възможност за подобряване на енергийната ефективност в големи предприятия

От 18 януари до 19 май, в рамките на ОПИК е отворена за кандидатстване схема BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Това е една от малкото възможности, при които големи предприятия могат да получат безвъзмездна помощ. Допустими за финансиране са разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, специализирани транспортни средства Категория N2 или N3 съгласно Закона за движение по пътищата и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, изготвено за целите на процедурата за подбор на проекти Кандидатите трябва да имат поне 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) и да развиват своята […]

Списък на одобрените проекти по схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списък на одобрените проекти по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК 2014-2020. 119 проекта от общо 532, подадени по схемата, са одобрени за финансиране. Други 234 проекта са преминали успешно оценката, но поради по-малкия брой точки, които събират и ограничения бюджет, на този етап, остават без финансиране. 179 проекта отпаднаха още на етап административна оценка. Общият бюджет на схемата е 97 млн. лева, които са разпределени както следва: – за микро и малки предприятия – 29,3 млн. лева – за средни предприятия – 29,3 млн. […]

Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПИК

Министерството на икономиката публикува графика за прием на проекти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2017 година:

Развитие на клъстери в България

Период за прием на проекти: 12.12.2016 – 28.04.2017 г. Бюджет: 39 116 600 лева Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Период за прием на проекти: 21.11.2017 – 23.04.2018 г. Бюджет: 71 644 656 лв.