Повишаване на производственият капацитет в МСП

¼ от проектите в първия прием по ОП „Иновации и конкурентоспособност” ще бъдат финансирани

Точно 844 броя проекти са били подадени в първия, от общо трите предвидени приема, по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, отчетоха от Министерството на икономиката. До 8 юли, когато беше крайният срок на този първи прием, са постъпили 128 проекта на микро предприятия, 433 са били поидадени от малки предприятия и 283 от средни предприятия. Право да кандидатстват имаха предприятия с основна икономическа дейност в сектори с нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства. Сред тези сектори са производство на хранителни продукти и напитки, производство на текстил и изделия от текстил, производство […]