преквалификация

Обучения за заети лица

Срок за кандидатстване: 15.08.2017 г. , 17.30 ч. Бюджет: 50 млн. лв. В рамките на схемата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Целта е да се подобрят уменията на заетите съобразно с актуалните нужди на бизнеса, да се повиши производителността на труда им и да се създадат условия за устойчивата им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3

Срок за кандидатстване: 31.05.2012 г. Кой може да кандидатства с проекти? Бенефициенти по схемата са работодатели, които могат да участват самостоятелно или в партньорство. Какви дейности могат да се финансират? I. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети; II. Обучение за придобиване на ключови компетенции, които са: 1. Общуване на роден език 2. Общуване на чужди езици

Схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Краен срок за представяне на проектните предложения: 1 октомври, 2007 г. Цели на програмата • Да се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. • Да се подобри адаптивността на заетите лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието. Кой може да кандидатства с проекти? • Образователни институции; • Обучаващи институции/ организации; • Работодатели; • Социално-икономически партньори.

Схема финансира проекти за обучение и квалификация на безработни

Агенцията по заетостта обявява покана за проектни предложения по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни“ на оперативна програма “Човешки ресурси“.

Предстоящи схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Публикуваме схемите, по които фирмите и обучителните организации ще могат да кандидатстват за финансиране през 2008 г.