професионална квалификация

Схема НОВО РАБОТНО МЯСТО – какво е важно да знаете

Отворена е процедура за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР).  Процедурата финансира проекти, които създават предпоставки за устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, чрез осигуряване на заетост и, по преценка на работодателя, обучение.

Нов прием по схемата за квалификация на служителите

Третата фаза на схемата „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” ще бъде отворена през периода декември – януари.  

Стартира втора информационна кампания по схема „Квалификационни услуги за заети лица – фаза 2”

Информационна кампания за разясняване на условията за кандидатстване по Схемата за безвъзмездна финансова помощ "Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще се проведе от 6 до 9 октомври 2008 г. Схемата вече е отворена за подаване на проектни предложения, а крайният срок за кандидатстване е 15 септември 2010 . Кампанията се организира от Агенцията по заетостта /АЗ/ в качеството й на Междинно звено по изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.