производство на нови продукти

Схема „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и услуги”

Срок за кандидатстване – 1-ва сесия – с краен срок за набиране на проекти 7 март, сесия 2 с краен срок 9 май, сесия 3 с краен срок 11 юли, сесия 4 до 12 септември и сесия 5 с краен срок за набиране на проеки 14 ноември 2011 г. Бюджет по схемата: 48 895 750 лева Основната цел на схемата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или […]

Схема „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Без краен срок за прием на документи Бюджет по схемата: 19 558 300 лева Безвъзмездно финансиране • за микро и малки предприятия – 70% , минимален размер 50 хил. лв и максимален размер 1 млн.  лв. • за средни предприятия – 60%, минимален размер 50 хил. лв и максимален размер 1 млн.  лв.

Спира приемът по схема Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги

Считано от 26.10.2012 г. спира приемът на проекти по схема BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.