Етикет: прср

Приеми по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райни за 2024 г.
На 8 март „Министерството на земеделието и храните“, публикува предварителна информация относно планираните приеми за календарната 2024 г. по Стратегическия...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020)
Очакван старт на прием на проекти по мярка 6.4.: ………. Териториален обхват на мярка 6.4.: Проектите трябва да се изпълняват на територията...
Акцентите в проекто-наредбата по мярка 4.2."Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
С настоящия материал бихме искали да маркираме основни изисквания, заложени в документа, който регламентира реда и условията за кандидатстване по мярка...
Възможности по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от ПРСР 2014-2020
В края на месец септември, началото на месец октомври се очаква да започне приемът на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански...
Бенефициентите по ПРСР трябва да съгласуват с ДФ „Земеделие” промените в договорите
За да улесни бенефициентите, сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, ДФ „Земеделие” разработи и публикува подробни указания за случаите,...
Разходи по ПРСР, за които са определени референтни цени
С последните изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по Програмата за развитие на селските райони, се въвежда правилото, че за...
Изисквания към поръчителите по авансово плащане по проекти по ПРСР
С изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по Програмата за развитие на селските райони, във връзка с авансовото плащане, се въведоха...
Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
Периоди за прием на проекти: 24.06-05.07.2013 г. Приемът е насочен към следните групи кандидати: 1) с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства...
Mярка 6.3. Стартова помощ за развитието на малки стопанства
Срок за кандидатстване: 4 юли – 12 август 2016 г. (още…)
Какви са възможностите за получаване на кредит за изпълнение на проекти по ПРСР?
ДФЗ предоставя кредити (осигурява рефинансиране) за реализация на проекти, одобрени за финансиране по мерките по ПРСР. Средствата стигат до потенциалните...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни