ПРСР

Обявен е приемът по мярка 112

Със заповед на Изпълнителния Директор на ДФЗ от 18.11.2013 г., 9.00 часа до 20.12.2013 г., 17.30 часа, се определя приемът на Заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“. Заповед за прием по мярка 112

Приемът по 112 мярка за млади фермери ще бъде отворен

Ще бъде отворен приемът на проекти по мярка 112 през тази година, обяви министър Греков. Средствата за първото плащане по проектите, които се одобрят, ще бъдат от бюджетите на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”.

Допуска се удължаване на срока за изпълнение на договорите по мярка 312 от 2 на 3 г.

На 16.08.2013 г. в Държавен вестник бяха обнародвани промени в Наредбата, регламентираща кандидатстването по мярка 312 по ПРСР. Сред промените е залегнала възможността срокът за изпълнение на проекти, включващи строително-монтажни работи, да може се удължи с до 12 месеца, като крайната дата за изпълнение на одобрения проект не може да е по-късно от 15 юли 2015 г..

Резултатите от ранкирането на проектите по мярка 311 и мярка 312 по ПРСР

По време на приема по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) кандидатите заявиха субсидии, които надхвърлят осигурените по двете мерки бюджети. Фонд „Земеделие” ранкира проектите съгласно критериите за оценка, заложени в Приложение № 6 от Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за мярка 311 и Приложение № 6 от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за мярка 312. Кандидатите вече могат да направят индивидуална справка за точките, получени от всеки проект. Това става чрез въвеждането на Уникален регистрационен номер (УРН) в менюто „Проверка […]

Актуализиран график за прием на проекти по ПРСР за 2013 г.

От МЗХ публикуваха актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР до края на годината: 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“от 02-06.09 до 16-20.09.2013 г. 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”от 22-26.04 до 12-16.08.2013 г. 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”НЕ Е ПРЕДВИДЕН ПРИЕМ 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”от 02-06.09 до 28.10-01.11.2013 г. 313 „Насърчаване на туристическите дейности“от 29.07-02.08 до 19-23.08.2013 г. 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”от 29.07-02.08 до 19-23.08.2013 г.322 „Обновяване и развитие на населените места“        от 29.07-02.08 до 19-23.08.2013 г. Графикът би […]

През юни започва приемът на проекти за модернизиране на стопанства по ПРСР

От 24.06 до 05.07.2013 г. фермерите ще могат да кандидатстват по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Обявен е периодът за прием по мярка 311 и мярка 312

От 13.05.2013 г., 9 часа до 31.05.2013 г., 17.30 часа ще състои приемът на проекти по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ и Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“.

График за прием на проекти по ПРСР за 2013 г.

112 „Създаване на стопанства на млади фермери“от 27-31.05 до 10-14.06.2013 г. 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“от 22-26.04 до 13-17.05.2013 г. 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“от 20-24.05 до 10-14.06.2013 г. 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”от 22-26.04 до 12-16.08.2013 г. 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”от 01-05.07 до 22-26.07.2013 г. 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”от 10-14.06 до 02-06.09.2013 г. 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“от 06-10.05 до 27-31.05.2013 г. 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“от 06-10.05 до 27-31.05.2013 г. 313 „Насърчаване на туристическите дейности“от 08-12.07 до […]

Над 24 млн. лева от ПРСР за модернизиране на кравеферми и растениевъдни стопанства

ДФ „Земеделие” одобри 77 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Точният размер на субсидиите за тях е 24 153 387 лв.

Облекчени условия за кредитиране на проекти по ПРСР

Националният гаранционен фонд и 7 банки подписаха споразумение за осигуряване на гаранции (поемане на част от обезпеченията по кредитите)  на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони. Гаранциите се отнасят за 3 от най-привлекателните и ефективни мерки по програмата. Това са: 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства“, 122 – „Подобряване на икономическата стойност на горите“, и мярка 123 – „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“.