ПРСР

Няма да има приеми по мярка 121 и мярка 311 до края на 2012

Публикуваме текста, качен на страницата на Програмата за развитие на селските райони, относно решението на Управляващия орган на програмата, предвидените в края на 2012 г. приеми по мярка 121 и мярка 311, да бъдат отложени за следващата 2013 г. „УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Във връзка с публикувания „Индикативен график“ за прием на заявления за подпомагане през 2012 г. на официалната интернет страница на ПРСР 2007 – 2013 г., Ви информираме, че обявяването на планираните периоди на прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ се отлагат за календарната 2013 г. Отлагането […]

Нови 513 млн. лв. по ПРСР ще бъдат пренасочени

Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони одобри прехвърлянето на 513 млн. лв. към три мерки от програмата – 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и 322 „Обновяване и развитие на населените места“.

1 479 подадени проекти по мярка 112 Млад фермер

Общо 1 479 заявления на стойност 72 315 705 лв. са постъпили в ДФ „Земеделие” по време на обявения от 20 август до 11 септември прием по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Бюджетът за този период бе в размер на 78 232 000 лв. и е достатъчен за финансирането на всички проекти, които отговарят на критериите на допустимост съгласно Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за мярка 112. Проектите ще бъдат обработени в най-кратки срокове.

Очаквано голям интерес по мярка 112

836 проекта са подадени до момента през текущия прием по мярка 112 според информация на в-к „Капитал“. С проектите е заявен половината от общия бюджет по мярката. Приемът на проекти продължава до 11 септември.

Приключи предварителното класиране на проекти по мярка 123 от ПРСР

Процедура за ограничен бюджет ще бъде приложена за заявленията по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, подадени от 4 юни до 22 юни 2012 г. Това се налага, тъй като по постъпилите 246 предложения е заявена субсидия в размер на 225 865 206 лв., много по-голяма от определения бюджет за този прием от 68 453 000 лв. Проведената процедура по предварителен ранкинг е установила, че ресурсът е достатъчен за финансиране на 46 заявления, оценени от 90 до 35 точки. Тъй като средствата не достигат за всички проекти с 35 точки, ще бъдат обработени тези, приети до […]

Започва прием на проекти по мярка 112 по ПРСР

Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” ще приемат заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от 20 август до 11 септември 2012. Общият финансов ресурс за периода е 40 млн.евро. Средствата бяха пренасочени допълнително към бюджета на мярката, поради големия интерес от страна на земеделските производители.

По-кратки срокове за одобряване на проекти и заявки за плащане по ПРСР

Промените се отнасят за проектите по осем мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), чиито наредби бяха изменени. Това са мерките 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Прием на проекти по мярка 121 – от 30 юли до 24 август

Приемът по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” ще продължи от 30 юли до 24 август. Общият ресурс е 215 383 016 евро. В този период е предвидено кандидатите да подават заявления за следните видове проекти и инвестиции, за които са определени следните целеви бюджети: 1. Финансовите средства за кандидати, които изпълняват проекти по мярка 112 и мярка 141 са съответно 20 млн. евро и 3 млн. евро. 2. За кандидатите с подадени заявления по мярка 214 „Агроекологични плащания“, подмярка „Биологично земеделие“, субсидията е 32 млн. евро. 3. Целевият бюджет за сектор „Плодове и зеленчуци” е 25 млн. евро, а […]

Информация за изпълнението на ПРСР

Информация за изпълнението на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., към 01.07.2012 г.

Кредити при преференциални лихви за изпълнение на проекти по ПРСР

ДФЗ предоставя кредити (осигурява рефинансиране) за реализация на проекти, одобрени за финансиране по мерките по ПРСР. Средствата стигат до потенциалните кредитополучатели чрез посредничеството на 20 търговски банки, с които фондът има сключено споразумение.