ПРСР

Актуализиран е графикът за прием по ПРСР

По някои от най-атрактивните мерки заявления ще се приемат както следва: Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ – 23.07 – 19.08.2012 г. Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ – 16.07 – 19.08.2012 г. и 01.10 – 02.12.2012 г. Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ – 22.10 – 18.11.2012 г.  

Информация от МЗХ във връзка с предстоящото отваряне на мярка 112

Европейската комисия е одобрила прехвърлянето на 78 млн. лв. към мярка 112. Приемът по мярката ще започне от 23 юли и ще приключи на 19 август. По МЯРКА 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“, във връзка с препоръки на Европейската комисия и с оглед пренасочване на ограничения финансов ресурс към най-ефективните и гарантиращи резултати кандидати, ще бъдат направени изменения. Измененията също имат за цел да се засили подкрепата за по-слабо развитите сектори и тези, които са ориентирани към опазване на околната среда. Създават се критерии за оценка на постъпилите заявления с цел насочване на ограниченият бюджет по мярката към […]

Информация от МЗХ във връзка с предстоящото отваряне на мярка 121

Европейската комисия е одобрила прехвърлянето на 276 млн. лв. към мярка 121. Приемът по мярката е от 16 юли до 19 август. Средствата по МЯРКА 121 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ ще бъдат приоритетно насочвани към кандидати с проектни предложения, включващи инвестиции насочени към:

Започва прием по Мярка 121 с бюджет над 74 млн. евро

Приемът по Мярка 121 започва в 9 часа на 2 май и приключва на 23 май в 17.30 часа. Документи се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по място на извършване на инвестицията. Условията и редът за подпомагане са описани в Наредба № 8 от 3 април 2008 г. Приемът е открит за кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и посочили към датата на кандидатстване в своите заявления за подпомагане по мярката намерение за кандидатстване по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Заявления могат да подават и кандидати, […]

Списък на одобрените проекти по ПРСР към март 2012

Справка за одобрените проекти по мерките по Програмата за развитие на селските райони

На 26 март започва прием по мерки 122, 141 и 142 от Програмата за развитие на селските райони

Индикативен график за прием на проекти по ПРСР за 2012 г.

ДФЗ публикува график за прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2012 година. Графикът би могъл да претърпи промени, но все пак ориентира потенциалните кандидати за сроковете, които имат, за да подготвят проектите си.

Бюджетът по Мярка 312 не стига за финансиране на всички подадени проекти

По време на приема на проекти по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” в периода 9 ноември 2011 – 9 декември 2011, във Фонд „Земеделие” постъпиха 579 проекта за подпомагане. Заявената субсидията е 163 290 559 лв., което надхвърля над 3 пъти бюджета, определен в заповедта за конкретния прием. Неговият  размер е 47 436 634 лв.

Още една възможност за получаване на аванс по 8 от мерките по ПРСР

Министерство на земеделието и храните направи промени публикувани в изменение на Наредба №8 от 3 април  2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по мярка 121„Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за Развитие на Селските райони.

ДФ „Земеделие” започва да използва кодове в платежните нареждания