ПРСР

На 30 ноември стартира приемът по мярка 4.2 по ПРСР

Със заповед на Министъра на земеделието е определен срок за прием на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони от 30 Ноември до 18 Декември включително. Бюджетът на финансовата помощ за този прием е 100 млн. евро. В този прием не са допустими за подпомагане разходи по проекти за колективни инвестиции с изключение на проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи/организации на производители ЗАПОВЕД № РД 09-781 от 06.11.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2

Още 157 проекта по мярка 121 бяха одобрени за финансиране

Държавен фонд „Земеделие” одобри нови 157 от разгледани общо 183 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Общият размер на одобрената субсидия по тях е 23 472 647 лв. Отхвърлени са 26 проекта, тъй като не отговарят на условията за допустимост.

Нови 160 проекта по мярка 121 бяха одобрени за финансиране

Държавен фонд „Земеделие” одобри още 160 от прегледани 164 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Общият размер на одобрената субсидия по тях е 20 537 236 лв. Отхвърлени са 4 проекта, тъй като не отговарят на изискванията за допустимост.

ДФЗ одобри първите 221 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

На заседание на Експертната комисия за прозрачност, проведено на 9 октомври, Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 221 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ с общ размер на субсидията 29 171 920 лв. Одобрените проекти са само част от всички заявления за подпомагане, попадащи в рамките на определения бюджет по мярката. В извънредния прием по мярката, можеше да се кандидатства единствено с проекти за инвестиции за закупуване на земеделска техника. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, които могат да заявяват кандидатите в рамките на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро, а […]

784 проекта с шанс за финансиране по мярка 121 от ПРСР 2007-2013

От Държавен фонд „Земеделие” обявиха, че е приключила предварителната проверка на проектите, подадени по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г. От всички подадени 1 006 проектa с общ размер на заявената финансова помощ 197 039 781,50 лв., ще бъдат разгледани общо 784 заявления за подпомагане с общ размер на финансова помощ 147 019 603,50 лв. Останалите в надпреварата проекти съставляват 150% от размера на бюджета, определен със заповед за прием на изпълнителния директор на ДФЗ. Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба № 8 от 03.04.2008 г. […]

През ноември ще бъде публикуван индикативният график за прием по ПРСР за 2016 г.

Индикативният график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за 2016 година ще стане ясен в началото на месец ноември. Това обяви изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов, по време на форум, посветен на прилагането на общата селскостопанска политика в България.

Критерии и точки за ранкинг на проектите по предстоящия прием по мярка 4.2

Комитетът по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони проведе заседание, на което беше обсъден проект на критерии за оценка по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР 2014-2020. Министерство на земеделието предлага минималният брой точки по критериите за оценка да бъде в размер на 10 точки. Приемът се очаква да започне през ноември 2015 г., като бюджетът ще бъде в рамките на 100 млн. евро. Проектите ще получават 30 точки, ако преработват над 75% суровина в секторите животновъдство, плодове и зеленчуци. Предимство при кандидатстване ще имат проекти с инвестиции, които ще доведат до повишаване на […]

Приключи приемът по мярка 121 от ПРСР 2007- 2013 с над 1 000 подадени проекта

От Държавен фонд „Земеделие“ обявиха за приключил приемът по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. За безвъзмездна финансова помощ се конкурират проекти с инвестиции само за закупуване на земеделска техника. Общият брой на подадените проекти е 1 006, като най-много са заявленията от областите Плевен (79), Добрич (75) и Бургас (71). Най-слаб интерес по мярката е имало от страна на фермерите от областите Смолян (1), Кърджали (6) и София-град (9). Предвидения бюджет по мярката е в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро, а стойността на заявената по проектите субсидия […]

Мярка 4.2 за преработка на земеделска продукция по ПРСР 2014-2020 стартира през ноември

Първият прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворен в средата на месец ноември и ще продължи около 3 седмици. Бюджетът на приема ще бъде около 150 млн. евро, като очакванията са, че проектните предложения отново ще надхвърлят предвидените средства. Подпомагане по мярката ще се предоставя за инвестиции в преработката/маркетинг на продукти от следните първични производствени сектори: 1. Мляко и млечни продукти, 2. Месо и месни продукти, 3. Плодове и зеленчуци, включително гъби, 4. Пчелен мед, 5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти, 6. Растителни и […]

Приемът по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ се отлага за началото на 2016 г.

Следващият прием на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще стартира в първото тримесечие на 2016 г. Според предварително обявения индикативен график на Министерството на земеделието и храните, прием по мярката се очакваше да има през ноември тази година, за проекти свързани с напоителни системи. Вероятната причина за отлагането на мярката е забавянето на Анализа от страна на Световната банка за хидромелиоративния сектор. Бюджетът за този прием по мярка 4.1 ще бъде около 100 – 150 млн. евро и ще е както за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения, така и за стандартни […]