резултати от оценка на проекти

Отпускат още 88 млн. по схемата за внедряване на иновации в предприятията

С Решение РД-16-1715/05.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия  орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” се увеличава с 88 232 409.65  лева.

Резултати от оценката на проектите по схема „Внедряване на иновации в предприятията“

МИЕ публикува резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации с предприятията“. От постъпилите над 700 проекта, са класирани 436. Бюджетът на схемата, в размер на 88 012 350 лева, стига за финансиране на 109 проекта, от които:– микро и малки предприятия – 61 проекта, с резултат 82 и повече точки;– средни предприятия – 40 проекта, с резултат 81,50 точки;– големи предприятия – 8 проекта, с резултат 86,50 точки. В резервния списък остават общо 327 проекта, от които в отделните категории, както следва:– микро и малки предприятия – 192 проекта;– средни предприятия – 58 проекта;– големи предприятия […]

Резултати от етап административна оценка по схема „Внедряване на иновации в предприятията“

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“.

График за разглеждане на подадени заявления за подпомагане по ПРСР

Държавен фонд земеделие публикува индикативен график относно крайните срокове за разглеждане на подадени заявления за подпомагане по мерките по Програмата за развитие на селските райони: