Етикет: ВЕИ

Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW
Срок за кандидатстване: 14 Март – 12 Юни 2024 Бюджет: 427 544 438 лева Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на чиста...
Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW
Срок за кандидатстване: 14 Март – 12 Юни 2024 Бюджет: 107 570 650 лева Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на чиста...
Финансиране за проекти за фотоволтаични системи и ветрогенератори
На 14 март Министерството на енергетиката обяви две процедури по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, които ще финансират проекти...
Новият закон за ВЕИ - някои акценти
Одитът на наличния и прогнозния потенциал за съответния вид енергия не е задължителен за всички проекти Оценката за наличния и прогнозния потенциал на...
Етапи в процеса на изграждане на фотоволтаична централа
Изграждането на фотоволтаична централа е свързано с дълъг процес, съпътстван от редица административни процедури. Ето и конкретните стъпки: (още…)
ВЕИ. Производство на енергия от фотоволтаици
Изграждането на фотоволтаични централи се финанисира по мярка 312 по програмата за развитие на селските райони. Може да се кандидатства с проекти на стойност...
Финансиране за производство на биогорива и енергия от ВЕИ по програма „Развитие на селските райони”
Производството и използването на възобновяема енергия е обхванато в няколко мерки по програма „Развитие на селските райони”. Разграничаването е както следва:...
Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
Период за прием на проекти: 13.05 – 31.05.2013 г. В посочения период на прием кандидадтите по мярка 312 ще могат да подават заявления за подпомагане...
Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
Период за прием на проекти: 13.05 – 31.05.2013 г. В посочения период на прием кандидадтите по мярка 311 ще могат да подават заявления за подпомагане...
Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
Период за прием на проекти: 9.11. – 9.12.2011 г. Цели на мярка 312 • Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни