внедряване на иновации

Резултати от оценката на проектите по схема „Внедряване на иновации в предприятията“

МИЕ публикува резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации с предприятията“. От постъпилите над 700 проекта, са класирани 436. Бюджетът на схемата, в размер на 88 012 350 лева, стига за финансиране на 109 проекта, от които:– микро и малки предприятия – 61 проекта, с резултат 82 и повече точки;– средни предприятия – 40 проекта, с резултат 81,50 точки;– големи предприятия – 8 проекта, с резултат 86,50 точки. В резервния списък остават общо 327 проекта, от които в отделните категории, както следва:– микро и малки предприятия – 192 проекта;– средни предприятия – 58 проекта;– големи предприятия […]

Резултати от етап административна оценка по схема „Внедряване на иновации в предприятията“

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“.

Стартира схема, финансираща внедряването в производство на иновативни продукти, процеси и услуги

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Оперативната програма, обявиха старта на приема на документо по схема BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и  услуги“.