земеделска техника

Заявления по мярка „Модернизиране на земеделски стопанства” ще се приемат целогодишно

Това е записано в проектонаредба, регламентираща реда и изискванията за кандидатстване по мярката.

ДФЗ одобри първите 221 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

На заседание на Експертната комисия за прозрачност, проведено на 9 октомври, Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 221 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ с общ размер на субсидията 29 171 920 лв. Одобрените проекти са само част от всички заявления за подпомагане, попадащи в рамките на определения бюджет по мярката. В извънредния прием по мярката, можеше да се кандидатства единствено с проекти за инвестиции за закупуване на земеделска техника. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, които могат да заявяват кандидатите в рамките на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро, а […]

784 проекта с шанс за финансиране по мярка 121 от ПРСР 2007-2013

От Държавен фонд „Земеделие” обявиха, че е приключила предварителната проверка на проектите, подадени по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г. От всички подадени 1 006 проектa с общ размер на заявената финансова помощ 197 039 781,50 лв., ще бъдат разгледани общо 784 заявления за подпомагане с общ размер на финансова помощ 147 019 603,50 лв. Останалите в надпреварата проекти съставляват 150% от размера на бюджета, определен със заповед за прием на изпълнителния директор на ДФЗ. Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба № 8 от 03.04.2008 г. […]

Приключи приемът по мярка 121 от ПРСР 2007- 2013 с над 1 000 подадени проекта

От Държавен фонд „Земеделие“ обявиха за приключил приемът по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. За безвъзмездна финансова помощ се конкурират проекти с инвестиции само за закупуване на земеделска техника. Общият брой на подадените проекти е 1 006, като най-много са заявленията от областите Плевен (79), Добрич (75) и Бургас (71). Най-слаб интерес по мярката е имало от страна на фермерите от областите Смолян (1), Кърджали (6) и София-град (9). Предвидения бюджет по мярката е в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро, а стойността на заявената по проектите субсидия […]

Парите по САПАРД били спрени заради фалшиви оферти

Семинар представя политиката за развитие на селските райони

Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил закри семинара за журналисти в к.к. Боровец, който разясни политиката за развитие на селските райони.