Тече срокът за пререгистрация на земеделските производители

Първоначална регистрация като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. на физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци и юридически лица се извършва в Областна дирекция “Земеделие” (ОДЗ) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице по всяко време на годината въз основа на заверени анкетни формуляри от Общинската служба по земеделие (ОСЗ) по място на дейност.

При желание на фермера да продължи дейността си като регистриран земеделски стопанин, е необходимо всяка година да извършва заверка, подавайки актуална информация за дейността си. В случай, че не извърши заверка, земеделският стопанин губи правата си на регистриран земеделски стопанин за текущата стопанска година и може да се регистрира отново като такъв през следващата стопанска година.

Пререгистрацията за стопанската 2015-2016 година ще се извършва до 29.02.2016 г., включително.

За извършване на регистрация/пререгистрация като земеделски стопанин, се подава в съответната ОСЗ или ОДЗ попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец, които се предоставят безплатно от общинска служба по земеделие.

След идентификация с документ за самоличност и/или БУЛСТАТ, земеделските стопани, които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри имотите, които ще ползват през съответната година и за които имат регистрирано правно основание за ползване.

Когато земеделските стопани отглеждат животни, се прилага опис на животните.

Когато земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри.

Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на магнитен носител.

Стопаните, които извършват дейности с първични фуражи, подават отделна декларация по образец.

Заверените в общинските служби по земеделие формуляри се представят в Областна дирекция “Земеделие” лично от земеделския стопанин или чрез пълномощник до 20 календарни дни от датата на заверка в ОСЗ, но не по-късно от 29 февруари 2016 г., или по служебен път.

Важно е да се има предвид, че съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, от миналата 2015 г., кандидати за подпомагане по схемите за директни плащания могат да бъдат само земеделските стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г..

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни