Цени на електроенергията от ВЕИ, произведена от субсидирани централи

След проведено на 18.10.2011 г. обществено обсъждане, станаха ясни цените на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане. Цените се отнасят и до проекти за изграждане на централи за производство на електроенергия от ВЕИ, за които се кандидатства за финансиране по мярка 311 или мярка 312 по ПРСР. Цените важат за проекти, за които заявлението за подпомагане е подадено след 3 май 2011 г. Решението за приемането на цените предстои да бъде публикувано на страницата на ДКЕВР.

Цени на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане


ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни