01

април

2013

Удължава се срокът за кандидатстване по лозарската програма

До 20 юни 2013 г. ще продължи приемът на единни заявления за подпомагане по мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. Целта е по-голям брой земеделски стопани да се възползват от възможностите на програмата.

Националната програма се прилага като финансов инструмент в България за периода 2008/2009 – 2013/2014г. Бюджетът за финансовата 2013 година е 52 302 003 лева и се осигурява от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Лозарите се подпомагат по мерките „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Застраховане на реколта” и „Промоции в трети страни”. До момента по мерките за подпомагане са изплатени средства в размер на 9 706 347 лева.

По мерките „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” и „Застраховане на реколта” могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения. Те трябва да са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН).

По мярката „Промоции в трети страни” могат да кандидатстват търговски дружества, кооперации, сдружения и междупрофесионални организации. Финансовата помощ по мярката е в размер до 80% от действителните разходи по промоционалния проект.

Кандидатите трябва да притежават удостоверение от Изпълнителната агенция по лозата и виното за право на участие по съответната мярка.