20

юли

2010

Удължава се срокът за прием на проекти по три от най- атрактивните мерки на ПРСР

Срокът за прием на проекти по три от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., които са сред най- атрактивните за кандидатите, ще бъде удължен до края на август. Това са мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”.
 

По Мярка 121 за модернизиране на земеделските стопанства от 15 до 31 август включително се удължава периодът на прием на проектни предложения по линия на Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ), както и за инвестиции по така наречените гарантирани бюджети, които са определени в чл. 25, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 8. Направленията по гарантираните бюджети дават възможност за инвестиции по Нитратната директива, за привеждане в съответствие със стандартите на ЕС на животновъдните ферми извън сектор "Мляко", както и за проекти за покупката на оборудване за в областта на покупката за преминаване на към биологично производство на земеделски продукти и храни.

На този етап по Мярка 121 в частта гарантирани бюджети не може да се кандидатства единствено за инвестиции в сектор “Мляко”, свързани с подобряване на качеството на млякото във ферми от втора и трета група. Предвижда се за този тип инвестиции да се обяви самостоятелен прием на проекти, припомни Калина Илиева.
 
По Мярка 123 за преработвателната промишленост до 31 август включително се удължава срокът за прием на проекти по линия на Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ), който дава възможност за инвестиции в енергийна ефективност в преработвателната промишленост и др.
 
По третата Мярка 311 от 16 август до 31 август включително се отваря допълнителен прием на проектни предложения за инвестиции по линия на ЕПИВ, както и за всички останали допустими за финансиране дейности. По Мярка 311 фермерите ще могат да подават проекти, свързани със следните инвестиции:
 
1. Развитие на селски туризъм, в т.ч.:
– Туристическо настаняване и обслужване (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
– Развитие на услуги, които предлагат възможности за отдих и спорт или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм и специализиран наблюдателен туризъм – птици, бозайници, пеперуди, растения и т.н.);
– Туристически услуги, свързани с опазване и откриване за посещения на места от исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.
 
2. Местно занаятчийство, в т.ч.:
– Занаятчийски дейности или предоставяне на услуги, свързани с участие в занаятчийски дейности на туристи;
– Поддръжка и ремонт на машини и съоръжения;
– Производство на енергия от възобновяеми източници;
– Производство на био-горива от биомаса;
– Производство на биогаз, когенератори на биогаз.
 
3. Инвестиции по линия на Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ) или конкретно в сгради и оборудване за производство и продажба на биоенергия при преработка на биомаса (суровини) от собственото земеделско стопанство или за производство и продажба на енергия от други възобновяеми енергийни източници.

Мярка 312 остава отворена до 15 август, но само за прием на проектни предложения, които предвиждат инвестиции, свързани с новите предизвикателства по линия на Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ) – като например инвестиции в производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници и др.
 
От 1 септември предстои да се отвори приемът на проекти по други 4 мерки от Програмата за развитие на селските райони – 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за населението в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.