Удължават срока за приключване на оценката на проектите по схема Внедряване на иновации в предприятията

С оглед постъпилите над 700 проектни предложения по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“, на основание чл. 24, ал.3 от ПМС № 121/ 2007 г., по мотивирано предложение на ръководителя на управляващия орган, е получено одобрение от заместник министър-председателя и министър на правосъдието, срокът за оценка на проектните предложения да бъде удължен с нормативно допустимите 30 (тридесет) дни.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни