Условия за кандидатстване по схема „Технологична модернизация в МСП“ – проект

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, което управлява ОП Конкурентоспособност, публикува проект на Насоките за кандидатстване, в който са реглантирани изискванията към кандидатите по предстоящата схема BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в МСП". Проектът се обсъжда и всеки, който желае може да изпрати своите коментари по него.
 
Прави впечатление, че заложените критерии поставят завишени изисквания към тези, които са допустими за кандидатстване и по-конкретно: 
 

По схемата ще могат да кандидатстват фирми, чиято основна дейност попада в някои от следните сектори:
• Сектор C „Преработваща промишленост” – кодове на основна икономическа дейност, както следва:
– C20 „Производство на химични продукти”;
– C21 „Производство на лекарствени вещества и продукти”;
– C26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти”;
– C27 „Производство на електрически съоръжения”;
– C28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение”;
– C29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”;
– C30 „Производство на превозни средства, без автомобили”.
• Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – кодове на основна икономическа дейност от разделите, както следва:
– J58 „Издателска дейност”;
– J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика”;
– J60 „Радио- и телевизионна дейност”;
– J61 „Далекосъобщения”;
– J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;
– J63 „Информационни услуги”.
• Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност”.

Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби през 2009 г. , както следва:
• Микро предприятията (до 9 човека персонал) – ≥ 300 000 лева.
• Малки предприятията (10-49)- ≥ 600 000 лева.
• Средни предприятията (50-249) – ≥ 1 500 000 лева.
За сравнение, през предходните приеми по схемата се изискваше кандидатстващите да имат нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година 80 000 лв.

Планираното безвъзмедно финансиране е в рамките на очакваните – 70% за микро и малки предприятия и 60% за средни предприятия. Проблем обаче за много кандидати вероятно ще създаде минималният размер на безвъзмездното финансиране, което за микро, малките и средни предприятия е съответно 150 000 лв., 300 000 лв. и 500 000 лв. Условието за минимален размер на финансовата помощ поставя и долната граница за размера на инвестициите, които кандидатите трябва да реализират, както следва:
• Микро предприятия – ≥ 214 285,71 лева.
• Малки предприятия – ≥ 428 571,43 лева.
• Средни предприятия – ≥ 833 333,33 лева.

Пълните условия за кандидатстване по схемата, може да прочетете в проекта на Насоките за кандидатстване оттук .

Всеки, който желае може да изпраща своите коментари по документа в срок до 17.30 ч. на 27.12.2010 г. (включително) на следната електронна поща: tz.prodanova@mee.government.bg
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни