24

март

2009

Утвърдени са актуализираните образци във връзка с прилагането на ПМС № 55/2007 г.

Това е важна новина за фирмите, които в момента изпълняват проекти по европейски програми и предстои да организират процедури за избор на доставчици (изпълнители) по проектите си
 

Във връзка с влизането в сила на изменения и допълнения в Постановление № 55 на Министерски съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и Програма ФАР на ЕС (обн. в ДВ, бр. 109 от 2008 г.), министърът на финансите утвърди актуализирани типови образци за прилагането на постановлението. Актуализираните образци можете да намерите тук.