Утвърдени са актуализираните образци във връзка с прилагането на ПМС № 55/2007 г.

Това е важна новина за фирмите, които в момента изпълняват проекти по европейски програми и предстои да организират процедури за избор на доставчици (изпълнители) по проектите си
 

Във връзка с влизането в сила на изменения и допълнения в Постановление № 55 на Министерски съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и Програма ФАР на ЕС (обн. в ДВ, бр. 109 от 2008 г.), министърът на финансите утвърди актуализирани типови образци за прилагането на постановлението. Актуализираните образци можете да намерите тук.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни