Увеличават бюджета на Програмата за развитие на селските райони с 36,83 млн. евро

На 15.12.2009 г. комитетът за развитие на селските райони към ЕК е одобрил отпускането на 33,15 млн. евро от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) във връзка с европейския план за икономическо възстановяване. Средствата, заедно с още 3.68 млн. евро от българския бюджет, ще бъдат прибавени към бюджета на ПРСР за 2009 и 2010 г.

Тези средства ще бъдат насочени към Ос 1 и Ос 3 на ПРСР за:
• управлението на водите в т.ч. за водоспестяващи технологии (напр. системи за напояване), за съхранение на вода (включително преливници), за инсталации за пречистване на отпадъчни води в земеделските стопанства и преработвателните предприятия, за водоснабдителни системи и съоръжения в селските райони – 56%;
• инвестиции за производство на възобновяема енергия в т.ч. за производство на био-енергия посредством преработка на биомаса, за създаване на насаждения от многогодишни енергийни култури, за инсталации/инфраструктура за възобновяема енергия чрез използване на биомаса и други възобновяеми енергийни източници (слънчева и вятърна енергия, геотермия) – 35%;
• преструктуриране на млечния сектор – за инвестиции за повишаване конкурентоспособността на фермите от сектор “мляко”– 9%.
Към Ос 1 на Програмата за развитие на селските райони влизат мярка 121 и мярка 123
Към Ос 3 на ПРСР влизат мярка 311 , мярка 312 , мярка 321 и мярка 322
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни