Възможност за подобряване на енергийната ефективност в големи предприятия

От 18 януари до 19 май, в рамките на ОПИК е отворена за кандидатстване схема BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Това е една от малкото възможности, при които големи предприятия могат да получат безвъзмездна помощ. Допустими за финансиране са разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, специализирани транспортни средства Категория N2 или N3 съгласно Закона за движение по пътищата и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, изготвено за целите на процедурата за подбор на проекти

Кандидатите трябва да имат поне 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) и да развиват своята основна дейност в следните сектори по КИД-2008: B „Добивна промишленост”; C „Преработваща промишленост”; D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”; E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” F „Строителство“.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни