Временно се прекратява кандидатстването по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица“

Агенцията по заетостта временно прекратява приемането на проекто-предложения от 20.10.2008 г., до внасянето на необходимите промени в Насоките и пакета с документи за кандидатстване по схема «Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2».
 

Това се налага поради изтичане срока на действие на Регламент 68/2001г на Комисията относно приложението на чл. 87 и 88 на Договора, учредявящ Европейската общност по отношение на помощта за обучение. Този регламент ще бъде заместен с Регламент (ЕО) №800/2008 г. (общ регламент за групово освобождаване).
Договарящият орган, в случая Агенция по заетостта на основание чл.13, ал. 4 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 31.05.2007 г., е задължен да извърши промени в Насоките за кандидатстване с проектни предложения, с цел правилното администриране на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по ОП “Развитие на човешките ресурси“, както и с оглед правилното прилагане на съществуващите към момента схеми в обхвата на групово освобождаване. Промяната в насоките е придужена с прекратяване на подаванeто на проектни предложения по настоящата схема до внасянето на необходимите промени в Насоките и пакета с документи за кандидатстване. По гореспоменатата действаща схема в обхвата на груповото освобождаване, ще могат да бъдат извършвани плащания след 31.12.2008 г. само в случаите, когато бенефициентите са кандидатствали за финансиране, проектните им предложения са одобрени и с тях е подписан договор за предоставяне на помощ преди 01.01.2009 г.
В случаите, когато договорите с одобрените бенефициенти не могат да бъдат сключени до края на 2008 г., схемите ще могат да се прилагат само след промяна за привеждането им в съотвествие с условията на новия Общ регламент за групово освобождаване (Регламент (ЕО) №800/2008 г). Съгласно чл.13, ал. 5 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 31.05.2007 г., промените в насоките за кандидатстване ще бъдат публикувани в Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България и на интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни