20

септември

2011

Ясни са резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-2.1.11 Технологична модернизация в МСП

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикуват:

Решение № 3ТММ-01-1/19.09.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“;

Приложение № 1 към Решение № 3ТММ-01-1/19.09.2011 г. – Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение;

Приложение № 2 към Решение № 3ТММ-01-1/19.09.2011 г. – Списък на резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които няма осигурено налично финансиране по процедурата.