Ясни са резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-2.1.11 Технологична модернизация в МСП

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикуват:

Решение № 3ТММ-01-1/19.09.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“;

Приложение № 1 към Решение № 3ТММ-01-1/19.09.2011 г. – Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение;

Приложение № 2 към Решение № 3ТММ-01-1/19.09.2011 г. – Списък на резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които няма осигурено налично финансиране по процедурата.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни