20

декември

2011

Ясно е какви схеми ще стартират по ОП Конкурентоспособност през 2012 г.

Публикувана е Индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 за 2012 г. Документът има за цел да ориентира потенциалните кандидати, но окончателните условия по отделните схеми ще бъдат подробно разписани в насоките за кандидатстване, преди обявяване на приема.

Индикативна годишна работна програма по ОП Конкурентоспособност за 2012 г.