Партньори

За да предложим пълен комплекс от услуги, необходими за подготовката и изпълнението на даден проект, ние си сътрудничим със следните компании, предлагащи специализирани услуги, в съответни области:

МЕХАНДЖИЕВ АРХИТЕКТИ ЕООД
Фирмата предоставя следните услуги:
1. Изследване и консултация:
– За парцели: комплексна оценка на имота и анализ на възможностите за застрояване според действащите устройствени планове;
– За съществуващи сгради: възможности за преустройство и смяна на предназначение; конструктивна стабилност и техническо състояние; архитектурно заснемане, уточняване на площи, възстановяване на строителни книжа;
– В предварителна фаза при строителството изготвяне на идеен проект, концептуални предложения и визуализации;
2. Проектиране:
– Във фаза градоустройство, изготвяне на необходимите устройствени планове (ПУП) за смяна на предназначението на имот, при необходимост: изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ);
– Във фаза проектиране изготвяне на технически и работни проекти на обществени, производствени, смесени сгради и съоръжения, във всички необходими проектни части: част Архитектурна; част Конструктивна с технически контрол; част Геодезия: вертикална планировка и трасировъчен план; част ВиК, вкл. връзка към общите мрежи; част ЕЛ, вкл. връзка към общите мрежи; част ОВиК; част Енергийна ефективност; доклад Енергийна ефективност; част Количествени сметки; част Благоустрояване и Озеленяване; част Технологична; Геоложки доклад; част Временна организация на движението; План за управление на отпадъците; План Безопасност и здраве; част Пожарна безопасност

АГРОЕКОН ООД – фирма, специализирана в проектиране на селскостопански обекти:
* животновъдни ферми;
* складове и силозни стопанства за зърносъхранение;
* навеси;
* нестандартно оборудване за животновъдството;
* биогазови инсталации.