Започва прием по три мерки от Националната програма за пчеларство

От 13 декември  2010 г. в Разплащателната агенция започва прием на заявления за подпомагане по три мерки от новата Национална програма по пчеларство, която обхваща тригодишния период 2011-2013 година. Документи ще се приемат за „Борба срещу вароатозата”, „Мерки за подкрепа на извършването на физико- химичен анализ на пчелния мед” и „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелни кошери в общността”.
 

По мярка B за  „Борба срещу вароатозата”, в сектора „Разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване помощ от пчелари-проверители”, допустими за кандидатстване са пчелари-проверители, които имат необходимата квалификация за извършване на пролетни профилактични прегледи. Финансовата помощ е в размер на 90% от одобрените разходи.
 
По втория сектор от мярка „Разходи за препарати в борбата срещу вароатозата” документи могат да подават физически и юридически лица, както и сдружения на пчелари, които трябва да се регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В случаите, когато кандидат за подпомагане е сдружение на пчелари, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ, то средствата се отпускат само за членовете на организацията, които са регистрирани като земеделски производители. Финансовата помощ е в размер на 80% от одобрените разходи.
 
По мярка С „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” заявления могат да подават физически, юридически лица или сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски производители. Финансовата помощ е в размер на 80% от одобрените разходи.
 
При мярка D „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността” – сектор „Закупуване на нови кошери”, могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Финансовата помощ е в размер на 70% от одобрените инвестиционни разходи.
 
По мярка D „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността” – сектор „Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства”, пчеларите могат да кандидатстват за закупуване на отводки и голи роеве. Заявления могат да подават физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители.
 
Финансовата помощ за покупка на отводки е в размер на 70% от одобрените инвестиционни разходи, подпомагането за голи роеве е в размер на 50% от одобрените разходи.
По мярка D „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността” – сектор „Разходи за покупка и подмяна на пчелни майки”, кандидатите отново трябва да се регистрирани земеделски производители. Недопустими за подпомагане са онези от тях, които имат регистрация за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър. Финансовата помощ е в размер на 60% от одобрените инвестиционни разходи.
 
С цел целесъобразното разходване на средствата по мярка В и D от програмата са въведени пределни цени, одобрени от Министъра на земеделието. Лимитите и таксите са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие”, секция „Пазарни механизми”, подсекция „Месо и пчеларство”
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни