Започва приемът на заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство за 2009 г.

Документи ще се приемат във всички Областни разплащателни агенции по постоянно местожителство на физическите лица и по адрес на седалище на юридическите лица. Кандидатстването ще се осъществи на два етапа – от 1 декември 2008 г. до 31 януари 2009 г. и от 1 март 2009г. до 15 април 2009 г.

Ще се приемат заявления по следните мерки:

– Мярка В „Борба срещу вароатозата”. По тази мярка ще се възстановяват 80% от одобрените разходи при покупка на препарати в борбата срещу вароатозата за пролетно и есенно третиране;

– Мярка C „Физико-химичен анализ на пчелния мед”. Ще се възстановяват 80% от одобрените разходи за физико-химичен анализ на пчелен мед в акредитирани лаборатории. Пчеларят има право на две проби от партидите си пчелен мед по свой избор, веднъж годишно.Същият има право да направи анализ на всички предвидени в програмата показатели, както и само на част от тях по свой избор.;

– Мярка D „Подновяването на пчелните кошери в общността”. Документи ще се приемат за два сектора – за закупуване на нови празни кошери и за закупуване на пакети пчели и отводки”. При закупуване на нови кошери ще се възстановяваат 80% от одобрените разходи , а при закупуване на пакети пчели и отводки, възстановяването е в размер на 60% от одобрените разходи за пакетите пчели и съответно 80% за отводките.

ДФ „Земеделие” – РА е приел максимални пределни цени за отделните инвестиции, но възстановяването ще бъде на база реално извършени(фактурирани) разходи, т.е възможно е за някои от секторите реалните цени да бъдат по-ниски от пределните.

Нов момент е възможността пчеларски сдружения/съюзи, дружества и др./, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел да могат да кандидатстват от името на своите членове, регистрирани като земеделски производители за закупуване на препарати срещу вароатозата. В този случай по тази мярка се подава едно заявление от името на сдружението.

Отпада изискването на наличие на предварителни договори и проформа фактури при кандидатстване по отделните мерки.

Стартират две нови мерки А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” и Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.”

По мярка А допустими кандидати са развъдни асоциации по пчеларство, които имат разрешение за извършване на дейности по селекция и репродукция, съгласно чл.29 б, ал.2 от  Закона за животновъдството, а по мярка Е Научни институти, Университети и Научни пчеларски асоциации.

По тези мерки документи ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие”. За мярка Е документите ще се приемат при наличие на положително становище от Комисия, която ще оценява практико-приложната част на представените проекти.

Пълна информация за програмата и изискуемите документи може да намерите на сайта на ДФ „Земеделие”- РА и на сайта на МЗХ в рубрика „Пчелен мед”.

Етикети

Подобни статии (по етикети)

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни