01

декември

2008

Започва приемът на заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство за 2009 г.

Документи ще се приемат във всички Областни разплащателни агенции по постоянно местожителство на физическите лица и по адрес на седалище на юридическите лица. Кандидатстването ще се осъществи на два етапа – от 1 декември 2008 г. до 31 януари 2009 г. и от 1 март 2009г. до 15 април 2009 г.

Ще се приемат заявления по следните мерки:

– Мярка В „Борба срещу вароатозата”. По тази мярка ще се възстановяват 80% от одобрените разходи при покупка на препарати в борбата срещу вароатозата за пролетно и есенно третиране;

– Мярка C „Физико-химичен анализ на пчелния мед”. Ще се възстановяват 80% от одобрените разходи за физико-химичен анализ на пчелен мед в акредитирани лаборатории. Пчеларят има право на две проби от партидите си пчелен мед по свой избор, веднъж годишно.Същият има право да направи анализ на всички предвидени в програмата показатели, както и само на част от тях по свой избор.;

– Мярка D „Подновяването на пчелните кошери в общността”. Документи ще се приемат за два сектора – за закупуване на нови празни кошери и за закупуване на пакети пчели и отводки”. При закупуване на нови кошери ще се възстановяваат 80% от одобрените разходи , а при закупуване на пакети пчели и отводки, възстановяването е в размер на 60% от одобрените разходи за пакетите пчели и съответно 80% за отводките.

ДФ „Земеделие” – РА е приел максимални пределни цени за отделните инвестиции, но възстановяването ще бъде на база реално извършени(фактурирани) разходи, т.е възможно е за някои от секторите реалните цени да бъдат по-ниски от пределните.

Нов момент е възможността пчеларски сдружения/съюзи, дружества и др./, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел да могат да кандидатстват от името на своите членове, регистрирани като земеделски производители за закупуване на препарати срещу вароатозата. В този случай по тази мярка се подава едно заявление от името на сдружението.

Отпада изискването на наличие на предварителни договори и проформа фактури при кандидатстване по отделните мерки.

Стартират две нови мерки А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” и Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.”

По мярка А допустими кандидати са развъдни асоциации по пчеларство, които имат разрешение за извършване на дейности по селекция и репродукция, съгласно чл.29 б, ал.2 от  Закона за животновъдството, а по мярка Е Научни институти, Университети и Научни пчеларски асоциации.

По тези мерки документи ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие”. За мярка Е документите ще се приемат при наличие на положително становище от Комисия, която ще оценява практико-приложната част на представените проекти.

Пълна информация за програмата и изискуемите документи може да намерите на сайта на ДФ „Земеделие”- РА и на сайта на МЗХ в рубрика „Пчелен мед”.