Финансиращи Програми 2014-2020

Подобно на изминалия вече програмен период 2007-2013 г., представителите на бизнеса ще могат да кандидатстват за получаване на европейски средства за финансиране на проектите си, по четири програми:

Програма Развитие на селските райони

За програмния период 2014-2020 г. по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се отпускат средства за:
1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:
• обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие;
• други.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

По производителност на труда България е на едно от последните места в ЕС. Сред факторите, които допринасят за ниската производителност на труда са липсата на адекватни познания по информационни и комуникации технологии и чужди езици на заетите, ниските разходи на предприятията за продължаващо професионално обучение. Лошите условия на труд и остарялото оборудване също са сред основните фактори, влияещи на производителността. За справяне с описаните проблеми по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси” са предвидени средства за финансиране на фирмите в следните направления:

Оперативна програма „Конкурентноспособност”

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, наричана накратко ОПИК предвижда подкрепа за развитието на производителността и ефективността на малки и средни предприятия, подпомагане развитието на иновациите и новите технологии, подобряване на общия климат на бизнес средата. Средствата по програмата са разпределени в няколко схеми (подпрограми).